Polityka Prywatności SmartHotel

I. Przetwarzanie danych osobowych
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach Polityki Prywatności SmartHotel.

Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Państwa. Prywatność użytkowników jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Państwa prawa do poufności danych osobowych.

Administratorem przekazywanych przez Państwa jako Użytkowników danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) jest każdorazowo Hotel którego pozostajecie Państwo gościem/klientem lub też wskazany przez niego podmiot (dalej jako: „Administrator”). SmartHotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812741, NIP 5252807928, REGON 384929793, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN wykorzystuje Państwa dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Hotelem jako Administratorem lub podmiotem przez niego wskazany.

Państwa dane osobowe powierzone SmartHotel są przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności platformy SmartHotel, podejmowania działań w celu eliminacji błędów występujących w ramach platformy i w innych celach prawnie uzasadnionych.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach jest prawnie usprawiedliwiony cel, w szczególności prawidłowe wykonywanie świadczenia Państwu usług w ramach funkcjonowania platformy SmartHotel.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków prawnych, ciążących na SmartHotel jako podmiocie, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym współpracownikom lub podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmom informatycznym, rachunkowym, telekomunikacyjnym, dostarczającym system płatności online, dostarczającym system CRM, hostingowym, a także dostawcom poczty elektronicznej oraz kancelarii prawnej.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W sprawach związanych z Państwa danymi należy każdorazowo kontaktować się z Administratorem danych osobowych tj. Hotelem.

II. Bezpieczeństwo danych osobowych
Katalog danych osobowych, które są przetwarzane w celach określonych w pkt I obejmuje:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu komórkowego,
– numer WhatsApp.
SmartHotel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom elektronicznym i organizacyjnym, których celem jest ochrona przed bezprawnym przetwarzaniem danych, ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Oprócz tego SmartHotel dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych oraz pozyskiwanie ich wyłącznie do określonych celów oraz nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z celami. Ponadto przykładamy wagę do tego, by pozyskiwane dane osobowe były adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne oraz bezpiecznie przechowywane i nieprzechowywane dłużej niż to konieczne. Podane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem zastrzeżenia udostępniania i nietransferowani bez odpowiedniego zabezpieczenia.

III. Prawa autorskie
Wszelkie teksty, fotografie, elementy i wzory graficzne (w tym także układ strony www) oraz inne utwory zamieszczone na stronie internetowej www.mySmartHotel.com– są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U. z 2017 r. poz. 880). Informujemy, że witryna zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo oraz przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

IV. Postanowienia końcowe
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.