Regulamin systemu SmartHotel - Użytkownicy

I. Informacje ogólne o regulaminie systemu SmartHotel

 1. Regulamin wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki korzystania z Systemu SmartHotel we wszystkich Planach, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zasady korzystania ze wszystkich usług objętych Systemem SmartHotel, a także prawa i obowiązki Użytkownika, odpowiedzialność oraz zasady składania reklamacji za pośrednictwem Systemu SmartHotel.
 2. Usługi objęte Regulaminem realizowane są przez SmartHotel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Polska), pod adresem ul. Pawia 9 (kod pocztowy: 31-154) Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000812741, NIP 525807928, REGON 384929793, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treść. Korzystając z Usług, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług w ramach Systemu SmartHotel, jednak poszczególni Partnerzy mogą nakładać na Użytkownika dodatkowe obowiązki niewymienione w tym Regulaminie.

II. Definicje

System SmartHotel stworzony przez SmartHotel system komunikacji Partnera z Użytkownikiem z wykorzystaniem Planów (SmartGuest, SmartChat oraz SmartHotel) aktualnych na dzień składania oferty Partnerowi.
Cyfrowy Informator Obiektu  strona internetowa o dedykowanym adresie url, zawierająca dane na temat Obiektu uzupełnione przez Partnera w ramach CMS (m.in. logotyp, informacje tekstowe, zdjęcia, video, pliku typu pdf z cennikami, menu itp., linki-odnośniki do stron internetowych hotelu/obiektu oraz innych podmiotów).
Partner Podmiot zarządzający Obiektem zawierający Umowę ze SmartHotel, korzystający z Systemu SmartHotel do komunikacji z Użytkownikami.
Obiekt zarządzana przez Partnera jednostka, mogąca stanowić hotel, apartament lub inny rodzaj działalności, w którym zgodnie z Umową zostanie wdrożony System SmartHotel i dla którego zostaną utworzone odpowiednie dostępy do Systemu SmartHotel.
Użytkownik Użytkownik Cyfrowego Informatora Obiektu (Gość Obiektu, klient Partnera, Każda osoba fizyczna korzystająca z Cyfrowego Informatora Obiektu), który uzyskał dostęp do Cyfrowego Informatora Obiektu poprzez zeskanowanie kodu QR za pomocą Urządzenia (telefon komórkowy) lub poprzez otwarcie link’u za pomocą przeglądarki internetowej w Urządzeniu (np. telefonie komórkowym) oraz może korzystać z Usług dostępnych zgodnie z Planem wybranym przez Partnera, w tym m. in. usług komunikacji. 
Urządzenie mobilne urządzenie końcowe, które może być używane do łączenia się z Internetem za pośrednictwem Sieci spełniające warunki techniczne określone Regulaminem.
Aplikacja oprogramowanie opracowane przez SmartHotel, dedykowane na Urządzenia mobilne na platformy Android OS oraz iOS, ułatwiająca Partnerom korzystanie z niektórych funkcjonalności Systemu SmartHotel.
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

III. Korzystanie z usług systemu SmartHotel przez Użytkowników

 1. Użytkownik może nieodpłatnie uzyskać dostęp do Systemu SmartHotel za pośrednictwem większości nowoczesnych urządzeń mobilnych z połączeniem internetowym i wyposażonych w popularne systemy operacyjne, takie jak Android lub iOS. 
 2. Katalog dostępnych dla Użytkownika Usług jest zależny od Planu wybranego przez Partnera dla danego Obiektu. Użytkownik zostanie poinformowany o Planie dostępnym w ramach Obiektu przez Partnera.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do sieci, niezbędnego do korzystania z Usług, jak również odpowiada za wszelkie stawki i opłaty pobierane od operatora sieci komórkowej, w tym za korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za dostęp do kompatybilnych urządzeń i systemów operacyjnych niezbędnych do korzystania z Usług Systemu SmartHotel, w tym za wszelkie aktualizacje oprogramowania lub sprzętu.
 4. Aby korzystać z Usług dostępnych w Systemie SmartHotel w ramach Planów SmartChat i SmartHotel Użytkownik w celu poprawnego korzystania z systemu może zostać poproszony o wypełnienie formularza danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, znajdującą się na stronie internetowej https://mysmarthotel.com/pl/legal-pp/.
 5. W momencie korzystania z Systemu SmartHotel Użytkownik musi mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat, chyba że warunki dotyczące konkretnej Usługi Partnera lub Usługi Świadczonej nakładają inne wymagania wiekowe.
 6. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Systemu SmartHotel. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z Systemu SmartHotel, nie ma obowiązku powiadomienia o tym fakcie SmartHotel. Dla zaprzestania korzystania z Usług wystarczy zamknięcie strony internetowej w przeglądarce bądź odinstalowanie Aplikacji.
 7. Dostęp Użytkownika lub możliwość korzystania z Usług Systemu SmartHotel może być tymczasowo ograniczona, jeśli istnieje podejrzenie naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Mogą zaistnieć okoliczności, w których SmartHotel nie będzie mógł dostarczyć Użytkownikowi informacji o skardze w czasie trwania dochodzenia (prowadzonego przez nas i/lub stronę trzecią, taką jak policja).

IV. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystając z Usług Systemu SmartHotel, Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Usług Systemu SmartHotel jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Regulaminie. 
 2. Użytkownik, aby korzystać z niektórych Usług, musi podać dokładne i kompletne informacje poprzez uzupełnienie danych Użytkownika za pośrednictwem Widgetu do logowania w Systemie SmartHotel udostępnionego mu przez Partnera.
 3. Użytkownik korzystając z Systemu SmartHotel:
  1. nie może zezwalać osobom trzecim na korzystanie z Systemu w ramach jego danych;
  2. musi utrzymywać dokładne, kompletne i aktualne informacje i dane;
  3. musi natychmiast poinformować SmartHotel jeśli podejrzewa, że ktoś inny podszywa się pod niego w związku z Usługami.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez siebie lub jakąkolwiek inną, której udostępnił możliwość korzystania z Systemu SmartHotel. 
 5. Użytkownikowi nie wolno:
  1. korzystać z Systemu SmartHotel w zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. publikować podczas korzystania z Systemu SmartHotel pornograficznych, pedofilskich, obraźliwych, brutalnych, wulgarnych lub zniesławiających komentarzy, filmów, obrazów, realistycznych lub innych;
  3. publikować podczas korzystania z Systemu SmartHotel komentarzy lub obrazów mające na celu nękanie, grożenie i/lub zawstydzenie innych osób, wypowiadania się negatywnie na temat innych ani dokonywania osobistych ataków lub ataków ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną różnicę;
  4. pozyskiwać, publikować, promować lub ułatwiać rozpowszechnianie, przesyłanie, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek nielegalnych treści lub treści sprzecznych z obowiązującym prawem;
  5. podszywać się pod inną osobę lub komunikowania się pod fałszywym nazwiskiem lub numerem pokoju, w stosunku do których Użytkownik nie jest upoważniony z jakimkolwiek celu, w tym m.in. w celu popełnienia przestępstwa;
  6. przesyłać wirusa komputerowego lub plików, programów lub linii kodu mających na celu ograniczenie lub uszkodzenie działania sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
  7. wysyłać spamu (wiadomości, w tym między innymi niechciane wiadomości promocyjne) lub proponowania wyprzedaży w formie śnieżnej kuli lub piramidy lub zabiegania o nieautoryzowane płatności lub darowizny online;
  8. wymieniać lub udostępniać stron internetowych sprzecznych z Regulaminem;
  9. rozpowszechniać materiałów naruszających prawo własności intelektualnej lub przemysłowej lub proponować pliki do pobrania, które są chronione prawem autorskim bez zgody posiadaczy praw.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, SmartHotel jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania mu dostępu do Systemu SmartHotel. SmartHotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Systemu SmartHotel przez Użytkowników.

V. Treści zamieszczane w systemie SmartHotel

 1. Zawartość Systemu SmartHotel, w tym m.in. artykuły, zdjęcia, filmy, marki, oprogramowanie i funkcjonalności są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej. W związku z powyższym Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw i w tym zakresie do powstrzymania się od korzystania z zawartości Systemu SmartHotel bez upoważnienia. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie całości lub części takich treści może stanowić naruszenie, naruszenie praw do wizerunku, dóbr osobistych lub innych praw lub obowiązujących przepisów i w konsekwencji pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i/lub karną.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które tworzy i publikuje, udostępnia w ramach korzystania z Systemu SmartHotel oraz w kanałach komunikacji dostępnych w Systemie SmartHotel. SmartHotel zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści, które Użytkownik tworzy, zamieszcza, otrzymuje i/lub udostępnia z naruszeniem Regulaminu.

VI. Odpowiedzialność SmartHotel

 1. Treści publikowane w Systemie SmartHotel mogą być proponowane przez Partnerów lub przez innych Użytkowników, w związku z czym SmartHotel nie ma żadnej kontroli nad takimi treściami. Ponadto System SmartHotel może zawierać odnośniki do stron internetoweych lub innych aplikacji, których zawartość nie jest kontrolowana przez SmartHotel. W związku z tym, SmartHotel poleca uprzednie zapoznanie się z warunkami korzystania z tych stron internetowych lub aplikacji. SmartHotel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez osoby trzecie, w tym Partnerów, Administratorów i Userów. 
 2. SmartHotel nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi w odniesieniu do jakości i zgodności Usług oraz treści proponowanych Użytkownikom w Systemie SmartHotel.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 733 970 033.
 2. SmartHotel rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika  składającego reklamację wskazany w jej treści.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może zostać poproszony przez pracownika SmartHotel o podanie dodatkowych danych niezbędnych do jego należytej identyfikacji, w tym: adresu email; imienia i nazwiska; numeru telefonu.

VIII. Kontakt

W przypadku wszelkich pytań, w szczególności dotyczących kwestii handlowych lub technicznych, Użytkownik może kontaktować się z SmartHotel (adres: Warszawa 00-850, ul. Prosta 20; numer telefonu: +48 733 970 033; email: [email protected]).

IX. Postanowienia końcowe

  1. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie, a w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają aby było stosowane prawo inne, w szczególności prawo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę Użytkownika będącego konsumentem.
  2. Spory z Użytkownikami będącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z przepisów prawa. 
  3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje o ww. Trybie oraz obowiązujących procedurach rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  4. Załączniki do Regulaminu w tym Polityka Prywatności stanowią integralną jego część.
  5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod linkiem https://mysmarthotel.com/pl/legal-tos/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021.