Regulamin systemu SmartHotel - Partnerzy

I. Informacje ogólne o regulaminie systemu SmartHotel

Regulamin wraz z załącznikami określa warunki i zasady jakim podlega zawarcie Umowy i korzystanie z Systemu SmartHotel we wszystkich jego wersjach, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zasady korzystania ze wszystkich usług objętych Systemem SmartHotel, prawa i obowiązki SmartHotel, Partnera, Ownera, Administratora i Usera, odpowiedzialność oraz zasady składania reklamacji za pośrednictwem Systemu SmartHotel.

Usługi objęte Regulaminem realizowane są przez SmartHotel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Polska), pod adresem ul. Pawia 9 (kod pocztowy: 31-154) Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000812741, NIP 5252807928, REGON 384929793, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł. (dalej: SmartHotel).

Zawierając Umowę Partner oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i że akceptuje jego treść. Korzystając z Usług Partner zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

Regulaminu ma zastosowanie do wszystkich usług w ramach Systemu SmartHotel, chyba, że co innego zostało ustalone w Umowie pomiędzy Partnerem a SmartHotel.

II. Definicje

System SmartHotelstworzony przez SmartHotel system komunikacji Partnera z Użytkownikiem z wykorzystaniem Planów (SmartGuest, SmartChat oraz SmartHotel) aktualnych na dzień składania oferty Partnerowi.
CMS Część Systemu SmartHotel pozwalająca na zarządzanie treścią Cyfrowego Informatora Obiektu, nadawanie uprawnień i dostępu do CMS osobom uprawnionym po stronie Partnera, oraz wybór dodatkowych funkcjonalności zgodnie z obowiązującym dla Partnera Planem (np. usługa komunikacji  z Użytkownikiem).
Cyfrowy Informator Obiektu strona internetowa o dedykowanym adresie url, zawierająca dane na temat Obiektu uzupełnione przez Partnera w ramach CMS (m.in. logotyp, informacje tekstowe, zdjęcia, video, pliku typu pdf z cennikami, menu itp., linki-odnośniki do stron internetowych hotelu/obiektu oraz innych podmiotów).
PartnerPodmiot zarządzający Obiektem zawierający Umowę ze SmartHotel, korzystający z Systemu SmartHotel do komunikacji z Użytkownikami.
Obiektzarządzana przez Partnera jednostka, mogąca stanowić hotel, apartament lub inny rodzaj działalności, w którym zgodnie z Umową zostanie wdrożony System SmartHotel i dla którego zostaną utworzone odpowiednie dostępy do Systemu SmartHotel.
UmowaPorozumienie pomiędzy SmartHotel a Partnerem określające w szczególności wybrany Plan, określenie Obiektu, cenę i sposób jej zapłaty; w każdej formie, w tym w formie dokumentowej w zależności od indywidualnych ustaleń z Partnerem.
PlanPlan Usług udostępnianych Partnerom danego Obiektu realizowany przez SmartHotel w ramach Umowy, dostępny w trzech wariantach: Plan SmartGuest (opisany w pkt. 5 Regulaminu), Plan SmartChat (opisany w pkt. 6 Regulaminu),  Plan SmartHotel (opisany w pkt. 7 Regulaminu).
Moduły Dodatkoweaktualnie dostępne w  ofercie SmartHotel usługi dodatkowe podlegające odrębnej opłacie, których lista znajduje się pod linkiem https://mysmarthotel.com/pl/modulydodatkowe/.
Opłata Płatność za korzystanie z Systemu SmartHotel, udzielenie przez SmartHotel licencji niewyłącznej na korzystanie z Systemu SmartHotel, która realizowana będzie w sposób i w wysokości ustalonej Umową, w oparciu o parametry Partnera i Obiektu.
Owner osoba uprawniona przez Partnera do administrowania CMS i nadawania uprawnień Administratorom i Userom.
Administrator osoba uprawniona przez Ownera do niektórych funkcjonalności CMS, w tym nadawania dostępu do CMS Userom.
Userosoby, którym Owner lub Administrator nadał dostęp do CMS  przeznaczony dla pracowników i współpracowników Partnera.
UżytkownikUżytkownik Cyfrowego Informatora Obiektu (Gość Obiektu, klient Partnera, Każda osoba fizyczna korzystająca z Cyfrowego Informatora Obiektu), który uzyskał dostęp do Cyfrowego Informatora Obiektu poprzez zeskanowanie kodu QR za pomocą Urządzenia (telefon komórkowy) lub poprzez otwarcie link’u za pomocą przeglądarki internetowej w Urządzeniu (np. telefonie komórkowym) oraz może korzystać z Usług dostępnych zgodnie z Planem wybranym przez Partnera, w tym m. in. usług komunikacji.
Urządzenie mobilne urządzenie końcowe, które może być używane do łączenia się z Internetem za pośrednictwem Sieci spełniające warunki techniczne określone Regulaminem.
Zalogowanie w Systemie SmartHoteluzupełnienie danych niezbędnych do uzyskania dostępu do CMS.
Aplikacjaoprogramowanie opracowane przez SmartHotel, dedykowane na Urządzenia mobilne na platformy Android OS oraz iOS, ułatwiająca Partnerom korzystanie z niektórych funkcjonalności Systemu SmartHotel.
Przedstawienie i oddanie Partnerowi Planu  SmartHotelspotkanie online, na którym nastąpi przedstawienie Partnerowi przez SmartHotel pełnej produkcyjnej wersji Systemu SmartHotel dla Obiektu (m.in. spersonalizowanego konta, pełnej konfiguracji czy Chatbota Premium). Przedstawienie i oddanie konta nastąpi maksymalnie po 4 tygodniach od: (a) zaksięgowania na koncie bankowym SmartHotel uiszczonej zgodnie z Zamówieniem Opłaty za wybrany SmartPlan oraz (2) przesłania przez Partnera prawidłowo wypełnionej „Ankiety o Obiekcie”, którą Partner otrzyma od SmartHotel.
Chatbot Premiumspersonalizowany chatbot, wewnątrz Messengera, na platformie Facebook, do którego służy przygotowany Funpage techniczny z zastrzeżeniem, iż opcja ta może być dodatkowo płatna zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie.
Fanpage technicznystrona założona dla Obiektu przez SmartHotel w serwisie Facebook, przedstawiająca wizytówkę Obiektu jedynie w celu podłączenia Chatbot’a Premium.
Pomoc technicznadostępna w ramach Opłaty od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  w godzinach 08:00 – 18:00  pomoc techniczna związana z działaniem Systemu SmartHotel lub Modułów. W przypadku, gdy Pomoc techniczna wymaga wizyty pracowników SmartHotel w Obiekcie koszty transportu, pobytu oraz wyżywienia w Obiekcie obciążają w pełni Partnera.
Przerwa technicznazwiązana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych przerwa w dostępności do Systemu SmartHotel, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług, o której Partner zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym niż 12h wraz z informacją o planowanym czasie jej trwania, chyba że przerwa techniczna będzie wynikiem okoliczności nagłych – wówczas zostanie ona wprowadzona bez uprzedzenia jedna z podaniem szacunkowego czasu jej trwania.
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
Oferty specjalneoferty ograniczone czasowo i dostępne tylko dla wybranych grup klientów. Oferowane przez SmartHotel. Mogą, ale nie muszą składać się z kodów promocyjnych obniżających czasowo lub na stałe Opłatę.

III. Warunki techniczne

System SmartHotel dostępny jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej w wersji desktop (poprzez komputer). Niektóre funkcjonalności Systemu SmartHotel będą również dostępne z poziomu Aplikacji Mobilnej, która jest zoptymalizowana pod kątem minimum IOS 8 i nowszych wersji oraz Androida 4.4 i nowszych wersji. SmartHotel nie gwarantuje sprawnego działania Systemu SmartHotel w innych systemach operacyjnych lub starszych systemach operacyjnych.

IV. Usługi w systemie SmartHotel

W ramach Systemu SmartHotel oferujemy następujące Plany:  

 1. Plan SmartGuest; 
 2. Plan SmartChat;
 3. Plan SmartHotel.

V. Usługi obiektów i osób trzecich

SmartHotel działa jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem a Obiektem jako Usługodawcą Zewnętrznym, w ten sposób umożliwiający świadczenie Usług informacyjnych oraz komunikacyjnych na rzecz Użytkownika. Obiekty są niezależnymi kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne lub w innej formie organizacyjno-prawnej, w sposób niezależny od SmartHotel, w szczególności podmioty te nie są zatrudnione przez SmartHotel w charakterze pracowników. SmartHotel nie odpowiada za jakość i treść usług zlecanych za pośrednictwem Systemu SmartHotel oraz za treści publikowane przez Obiekty w Cyfrowych Informatorach i w komunikacji za pośrednictwem kanałów Email, SMS oraz komunikatorów WhatsApp, Messenger i innych.

VI. Warunki szczegółowe planu SmartGuest

SmartGuest to Plan Usług zawierający:

 • dostęp do platformy CMS zlokalizowanej na stronie internetowej o dedykowanym adresie url, gdzie Partner uzupełnia i edytuje dane na temat swojego obiektu (logotyp, informacje tekstowe, zdjęcia, video, pliku typu pdf z cennikami, menu itp., linki-odnośniki do stron internetowych Obiektu oraz innych podmiotów);
 • dostęp dla Administratora;
 • możliwość nadawania dostępów dla osób upoważnionych przez Administratora;
 • zakładka QR Materials z gotowymi i dedykowanymi materiałami do pobrania przez Obiekt, które zawierają dedykowany QR kod i link dla Użytkowników;
 • dostęp dla Użytkownika Cyfrowego Informatora Obiektu w ich Urządzeniu (telefonie komórkowym)  poprzez skanowanie dedykowanego kodu QR lub otwarcie dedykowanego link’a w przeglądarce internetowej.

VII. Warunki szczegółowe planu SmartChat

W ramach Planu SmartChat Partner uzyskuje dostęp do wszystkich Usług SmartGuest oraz:

 • dostęp do usług komunikacji Użytkowników z Obiektem za pośrednictwem chatu online oraz komunikatorów WhatsApp,  Messenger i innych wraz z usługą SmartTranslate;
 • zakładkę dedykowaną “Guest” oraz “Rooms”.

W ramach Planu SmartChat Użytkownik otrzymuje możliwość komunikacji z Obiektem poprzez Widget “Komunikacja” po wypełnieniu formularza kontaktowego przez Użytkownika następującymi danymi (imię, nazwisko, adres e-mail, numer pokoju oraz nr telefonu). Partner jako administrator danych osobowych Użytkownika ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych zgodnie z prawem.   

VIII. Warunki szczegółowe planu SmartHotel

W ramach Planu SmartHotel Partner uzyskuje dostęp do wszystkich Usług objętych Planem SmartGuest i  Planem SmartChat oraz: 

 • utworzenie konta Obiektu i przygotowanie go do użytkowania;
 • ustawienie karty meldunkowej/rejestracyjnej, Welcome Messages, Smart Automation;  założenia kont dla wszystkich Userów;
 • prezentację sposobu korzystania Użytkowników z Systemu SmartHotel; 
 • sprawdzenie poprawności importowanych rezerwacji oraz pokoi; 
 • ustawienie Quick Replies oraz technicznego Fanpage’a na platformie Facebook – na warunkach określonych w Umowie pomiędzy SmartHotel a Partnerem; 
 • dostęp do usługi zdalnego zameldowania;
 • możliwość edycji kart meldunkowych/rejestracyjnych oraz formularzy kontaktowych i innych w ramach Systemu;
 • możliwość edycji pakietu informacyjnego Użytkownika w WhatsApp i Messenger;
 • nielimitowany dostęp do Users Desktop (Recepcja/Management/Owners);
 • nielimitowany Task Manager – Manager Zadań;
 • dostęp do funkcjonalności “Notatki”;
 • możliwość importu/eksportu rezerwacji z PMS, integracja z PMS pod warunkiem dostępności;
 • usługa wsparcia poprzez Intercom Premium Support Chat, 
 • usługa SmartTranslate w ramach SmartChat;
 • usługi związane z analityką zarządzania Obiektem;
 • usługa GuestPlace i Sender’s ID;
 • usługi wysyłki wiadomości masowych: SMS/EMAIL.

IX. Uruchomienie systemu SmartHotel

 1. Uruchomienie Usług  Planu SmartGuest i Planu SmartChat następuje poprzez: (1) zawarcie Umowy, (2) akceptację Regulaminu (3) dokonanie Opłaty zgodnie z Umową (4) wejście w link  udostępniony Partnerowi przez SmartHotel po zawarciu Umowy, wypełnieniu danych w formularzu i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez wybór pola “Zaloguj się/ Log in”. W przypadku uruchomienia Usług przed wniesieniem Opłaty SmartHotel ma możliwość zawieszenia świadczenia Usług w przypadku opóźnień we wniesieniu Opłaty przekraczających okres 3 dni roboczych do czasu wniesienia Opłaty zgodnie z Umową.
 2. Uruchomienie Planu SmartHotel w Obiekcie, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej, następuje zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. Partner zobowiązany jest do pełnego i prawidłowego wypełnienia otrzymanej od SmartHotel „Ankiety o obiekcie” Ewentualne modyfikacje wzoru „Ankiety o Obiekcie”, jakie może w każdym czasie wprowadzić SmartHotel nie stanowią zmiany Umowy.
  2. Pod warunkiem zawieszającym przesłania przez Partnera kompletnie i prawidłowo wypełnionej „Ankiety o Obiekcie” SmartHotel: (1)  rozpocznie prace nad set-upem (konfiguracją) konta dla Obiektu oraz  (2) rozpocznie prace wdrożeniowe Planu  SmartHotel w Obiekcie. Od daty otrzymania kompletnie i prawidłowo wypełnionej „Ankiety o Obiekcie” SmartHotel ma maksymalnie 4 tygodnie na przygotowanie pełnej produkcyjnej  spersonalizowanego konta dla Obiektu  w ramach Planu SmartHotel, które zakończone zostanie przedstawieniem i oddaniem Planu  SmartHotel do korzystania Partnerowi. Od momentu przedstawienia i oddania Planu  SmartHotel Partner ma 48 godzin na zgłoszenie SmartHotel ewentualnych uwag i propozycji zmian dot. przygotowanego konta (1. runda poprawek) za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
  3. O ile uwagi Partnera okażą się zasadne, a propozycje zmian możliwe do wdrożenia, z uwzględnieniem m.in. możliwości technicznych i systemowych, SmartHotel wprowadzi je w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia, o czym poinformuje Partnera za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  4. W ciągu kolejnych 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w lit. c)  powyżej od SmartHotel, Partner jest zobowiązany do zgłoszenia SmartHotel ewentualnych dalszych uwag i propozycji zmian dot. przygotowanego konta (2. runda poprawek) za pośrednictwem wiadomości e-mail. Partner zapewnia, że uwagi i propozycje zmian dot. przygotowanego konta  zostaną potwierdzone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Partnera. O ile uwagi Partnera okażą się zasadne, a propozycje zmian możliwe do wdrożenia, z uwzględnieniem m.in. możliwości technicznych i systemowych, SmartHotel wprowadzi je niezwłocznie. Brak wiadomości ze strony Partnera we wskazanym powyżej terminie poczytywany będzie za pełną akceptację wprowadzonych przez  SmartHotel zmian. 
  5. Strony przewidują maksymalnie 2 (dwie) rundy poprawek z zastrzeżeniem, że maksymalny czas jaki może minąć od przedstawienia i oddania konta do jego akceptacji przez Partnera lub zgłoszenie ewentualnych uwag w ramach 2. rundy poprawek nie może być dłuższy niż 11 dni roboczych. 
  6. Partner zapewnia, że wszelkie uwagi i propozycje zmian dot. przygotowanego konta  zostaną potwierdzone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Partnera. Brak wiadomości ze Strony Partnera w terminie wskazanym powyżej poczytywany będzie za pełną akceptację przygotowanego przez SmartHotel konta.
  7. Zgłoszenie ewentualnych uwag w ramach 2. rundy poprawek nie stanowi przeszkody do wystawienia przez SmartHotel faktury z tytułu Opłaty.
  8. Po uiszczeniu przez Partnera Opłaty i jej zaksięgowaniu na koncie SmartHotel, SmartHotel przeprowadzi ostateczne oddanie i uruchomienie konta w ramach Planu SmartHotel dla Obiektu – w formie spotkania online lub stacjonarnie w Obiekcie (z zastrzeżeniem, że w tym wypadku koszty transportu, pobytu oraz wyżywienia pracowników SmartHotel w Obiekcie obciążają w pełni Partnera). Ostateczne oddanie i uruchomienie konta w ramach Planu  SmartHotel dla Obiektu zostanie potwierdzone przez SmartHotel za pośrednictwem wiadomości e-mail, co jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z konta i Systemu SmartHotel przez Partnera.

X. Prawa autorskie SmartHotel

 1. SmartHotel udziela Partnerowi niewyłącznej licencji z wyłączeniem prawa do dalszej sublicencji lub upoważnienia do korzystania z Systemu SmartHotel. Licencja zostaje udzielona dla konkretnego Obiektu pod warunkiem zawieszającym terminowego uiszczania Opłat. 
 2. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: (1) wykorzystywanie w zakresie funkcjonalności Systemu SmartHotel w sposób wskazany w Umowie i w celu jej wykonania; (2) odtwarzanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie, korzystanie z Systemu SmartHotel w celu wykonywania Umowy; (3) umożliwienie osobom trzecim – Ownerowi, Administratorowi i Userom  – korzystania z Systemu SmartHotel zgodnie z przeznaczeniem i w celu wykonywania Umowy; (4) korzystanie z informacji powstałych w wyniku eksploatacji Systemu SmartHotel w szczególności: danych, raportów, zestawień́ oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji w celu wykonywania Umowy.
 3. Partner ani żadna z upoważnionych przez niego osób, w tym Owner,  Administrator i Usernie jest uprawniony do zmiany ani modyfikowania Systemu SmartHotel w jakikolwiek sposób, poza ustawieniami dozwolonymi w ramach realizacji Umowy.
 4. Partner ani żadna z upoważnionych przez niego osób, w tym Owner, Administrator i Userów nie może bezpośrednio ani pośrednio: podejmować prób odkrycia kodu źródłowego, kodu wynikowego lub struktury bazowej, pomysłów, know-how lub algorytmów związanych z Usługami ani żadnego oprogramowania, dokumentacji lub danych związanych z Usługami; modyfikować, tłumaczyć ani tworzyć dzieł lub utworów pochodnych na podstawie Usług lub Systemu SmartHotel; używać Usług lub Systemu SmartHotel na rzecz osoby trzeciej lub w sposób niezgody z Umową; a także usuwać lub modyfikować wszelkich informacji o prawach własności intelektualnej lub oznaczeń SmartHotel umieszczonych w ramach Systemu SmartHotel. Parter jest uprawniony do wykorzystywania przygotowanych do pobrania i wydrukowania materiałów z dedykowanym kodem QR dla Obiektu, a plik z samym dedykowanym kodem QR jest dostępny do wykorzystywania w materiałach  własnych tworzonych przez Partnera dla Obiektu.
 5. Partner nie jest uprawniony m.in. do używania Systemu SmartHotel w innych celach niż wskazane w Umowie.
 6. Partner wprowadzi wszelkie, w tym techniczne środki bezpieczeństwa przed nieuprawnionym użyciem lub dostępem do Systemu SmartHotel dla udostępnionych mu Usług.
 7. SmartHotel oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem i podmiotem uprawnionym do korzystania z Systemu SmartHotel, w tym posiada niezbędne prawa do udzielenia licencji na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie. 
 8. Znaki towarowe SmartHotel wykorzystane w Systemie SmartHotel podlegają ochronie  m.in. na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508).

XI. Odpowiedzialność Partnera, korzystanie z systemu SmartHotel przez osoby upoważnione przez Partnera

 1. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Systemu SmartHotel oraz wszelkie konsekwencje z tego wynikające przez upoważnione przez siebie osoby, w tym przez Ownera, Administratora i Usera. W szczególności Partner musi zapewnić, że żadna osoba nie ma dostępu do Systemu SmartHotel bez jego zgody. Partner  jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania SmartHotel o jakimkolwiek nieuprawnionym korzystaniu z przyznanych mu dostępów do Systemy SmartHotel. W przypadku, gdy SmartHotel ma uzasadniony powód, by sądzić, że bezpieczeństwo Systemu SmartHotel jest naruszone, zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Partnera do wszystkich albo niektórych Usług objętych Umową.
 2. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez siebie lub jakąkolwiek inną upoważnioną osobę, w tym Ownera, Administratora i Usera z Systemu SmartHotel i Usług.
 3. Partner gwarantuje, że treści, które zamieszcza w Systemie SmartHotel (m.in. artykuły, zdjęcia, filmy, marki, oprogramowanie) i funkcjonalności nie naruszają są zgodne z prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie całości lub części takich treści może stanowić naruszenie przepisów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej, naruszenie praw do wizerunku, dóbr osobistych lub innych praw lub obowiązujących przepisów i w konsekwencji pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i/lub karną.
 4. Partner gwarantuje również, że zamieszczane treści nie są w żaden sposób nielegalne. SmartHotel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Partnera i upoważnione przez niego osoby, w tym Ownera, Administratora i Usera, ale zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do wszystkich lub niektórych Usług w przypadku CMS w przypadku wykrycia, umieszczania w aplikacji treści o charakterze bezprawnym. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez jego upoważnione przez niego Osoby, w tym Ownera, Administratora i Usera.  autoryzowanych użytkowników CMS.
 5. W szczególności zakazane jest korzystanie z Usług w celu:
  1. publikowania pornograficznych, pedofilskich, obraźliwych, brutalnych, wulgarnych, lub zniesławiających komentarzy, filmów, filmów, obrazów, realistycznych lub innych;
  2. publikowania stron zawierających komentarze lub obrazy mające na celu nękanie, grożenie i/lub zawstydzenie innych osób. W związku z tym Użytkownik nie może wypowiadać się negatywnie na temat innych ani dokonywać osobistych ataków lub ataków ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną różnicę;
  3. pozyskiwania, publikowania, promowania lub ułatwiania rozpowszechniania, przesyłania, wymiany, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek nielegalnych treści lub treści sprzecznych z obowiązującym prawem;
  4. podszywania się pod inną osobę lub komunikowania się pod fałszywym nazwiskiem lub numerem pokoju, do których nie jest upoważniona lub nie wolno jej używać z jakiegokolwiek powodu, w tym m.in. w celu popełnienia przestępstwa;
  5. przesyłania wirusa komputerowego lub plików, programów lub linii kodu mających na celu ograniczenie lub uszkodzenie działania sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
  6. wysyłania spamu (wiadomości, w tym między innymi niechciane wiadomości promocyjne) lub proponowania wyprzedaży w formie śnieżnej kuli lub piramidy lub zabiegania o nieautoryzowane płatności lub darowizny online;
  7. wymieniania lub udostępniania strony internetowej sprzecznych z Regulaminem; ego z Warunkami użytkowania;
  8. rozpowszechniania materiałów naruszających prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub proponowania plików do pobrania, które są chronione prawem autorskim bez zgody posiadaczy praw.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Partnera lub i upoważnione przez niego osoby, w tym Ownera, Administratora i Usera bądź jakąkolwiek inną osobę korzystającą z jego systemu SmartHotel w jego imieniu, SmartHotel jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania mu dostępu do Usług Systemu SmartHotel.
 7. SmartHotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Usług Systemu przez Użytkowników.

XII. Korzystanie z powiadomień push

SmartHotel ograniczy wysyłanie powiadomień push do Użytkowników do ograniczonego czasu, który obejmuje: 10 dni przed dniem zameldowania i 10 dni po dniu zameldowania.

XIII. Zgodność z obowiązującymi przepisami

Partner wyraża zgodę na korzystanie z Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Konserwacja

W celu sprawnego działania Systemu SmartHotel przeprowadza czynności konserwacyjne, które stara się wykonywać poza okresami intensywnego korzystania z Systemu.

XV. Dane osobowe

 1. Wykonywanie przez SmartHotel Umowy może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników Partnera (Personelu) lub Użytkowników  będących osobami fizycznymi, których administratorem jest Partner lub inny wskazany przez Partnera podmiot, o czym SmartHotel powinien zostać poinformowany podczas zawierania Umowy lub w trakcie jej wykonywania, gdy zajdzie taka potrzeba. 
 2. Przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku na zasadach określonych w Umowie Powierzenia przetwarzania danych osobowych i w  Polityce Prywatności – w ramach realizacji przez SmartHotel Umowy i jedynie w celu zapewnienia dostępu do Usług lub poprawy ich funkcjonalności i podejmowania działań w celu eliminacji błędów lub aktualizacji Systemu SmartHotel i jest nieodpłatne.

XVI. Warunki finansowe

 1. Wszelkie koszty dostępu do Systemu SmartHotel i Usług (w tym m.in. koszty sprzętu, dostępu do sieci, włączonych funkcji, wiadomości tekstowych itp.) pokrywa wyłącznie Partner, który będzie odpowiedzialny za działanie swojego Urządzenia i sieci.  Korzystanie przez Partnera z Systemu SmartHotel i Usług jest odpłatne zgodnie z Umową. Dodatkowe Moduły  mogą wiązać się z dodatkowymi Opłatami, które ustalane są indywidualnie. SmartHotel nie pobiera dodatkowych Opłat za korzystanie z Usług przez Użytkowników.
   1. Koszty wysyłki wiadomości typu SMS i/lub WhatsApp przez system SmartHotel są rozliczane osobno i dodatkowo płatne.
 2. Do każdej z Opłat zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W ramach Systemu SmartHotel dostępne są następujące metody płatności
   1.  płatność przelewem na podstawie FV doręczonej Partnerowi i wystawionej zgodnie z zasadami ustalonymi indywidualnie w Umowie;
   2. płatność za pośrednictwem platformy Stripe Inc. z siedzibą w San Francisco, USA (www.stripe.com) kartą płatniczą taką jak Visa, Mastercard czy American Express, 
 4. Wybór, jako podstawowej formy  płatności, płatności kartą płatniczą, spowoduje obciążenie jej  z tytułu także przyszłych płatności za kolejne okresy rozliczeniowe  na zasadach  ustalonych indywidualnie w Umowie. 
 5. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności zostaną określone w  Umowie.
 6. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami u danego operatora zewnętrznego tych płatności, a SmartHotel nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość. Partner zobowiązany jest do zapoznania się z regulacjami, o których mowa w zdaniu powyżej przed wykonaniem płatności.
 7. Wszystkie cykliczne Opłaty podlegają automatycznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia 2023 r. i podwyższeniu w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w miesiącu lutym danego roku kalendarzowego  –  jednak każdorazowo nie mniej niż o 3 % netto. Waloryzacja potwierdzona będzie poprzez jednostronne powiadomienie, co najmniej w formie dokumentowej, Partnera przez SmartHotel dotyczące zmiany dotychczasowej wysokości Opłat, bez konieczności wypowiadania warunków Umowy i zawierania aneksu.  
 8. W przypadku płatności dokonywanej zgodnie z pkt.3 lit. a) dokonywane będą one na podstawie wystawionych przez SmartHotel faktur VAT opatrzonych 7-dniowym terminem płatności na wskazany na fakturze numeru rachunku bankowego SmartHotel zgodnie z terminami określonymi w Umowie. Strony dopuszczają możliwość zapłaty także za pośrednictwem karty płatniczej lub dostępnej w banku Partnera opcji “szybkiego przelewu”. Za dzień zapłaty Strony poczytywać będą dzień uznania rachunku bankowego SmartHotel. 
 9. W ciągu 7 dni od doręczenia przez SmartHotel faktury – Partner jest zobowiązany do zapłaty ewentualnych kosztów dodatkowych z tytułu wybranych przez Partnera Modułów oraz opłaty za wykorzystany pakiet SMS w wysokości określonej w Umowie. 
 10. Dokumenty związane z płatnościami będą wysyłane na adres mailowy Partnera podany podczas zawierania Umowy.
 11. Co najmniej 2 miesięczne opóźnienie w zapłacie ww. opłat powoduje m.in. brak aktualizacji Systemu SmartHotel i Modułów, co może uniemożliwiać ich prawidłowe działanie i wstrzymanie/zablokowanie korzystania lub prowadzić, wedle wyboru SmartHotel do wypowiedzenia lub zawieszenia licencji na System SmartHotel lub Moduły, a także wstrzymania świadczenia usług objętych Umową przez SmartHotel, z wyłącznej winy Partnera. 
 12. SmartHotel może oferować odpłatnie Partnerowi, aktualnie dostępne w ofercie na dzień jej złożenia, płatne, dodatkowe Moduły. Moduły mogą być dostępne także na koncie Partnera w ramach Systemu SmartHotel. W przypadku, gdy Partner będzie zainteresowany włączeniem Modułu za wskazaną w ofercie cenę, zobowiązany jest złożyć w tym zakresie oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej lub aktywować go w ramach dostępnego dla Partnera konta. Włączenie Modułu nie wymaga zmiany Umowy. Moduł zostanie włączony maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności za niego na koncie bankowym SmartHotel. Uiszczenie przez Partnera Opłat za Moduł jest równoznaczne z jego zamówieniem i zaakceptowaniem warunków Umowy w tym zakresie – w tym w szczególności obowiązku ponoszenia Opłat z tego tytułu. Brak korzystania z zamówionego Modułu nie zwalnia Partnera z obowiązku terminowego regulowania opłat z tytułu jego aktywacji.
 13. Dopuszczalne jest wykonanie prac dodatkowych (m.in. informatycznych/ konsultingowych) przez SmartHotel na rzecz Partnera, których zakres oraz warunki zostaną każdorazowo indywidualnie ustalone przez Strony i potwierdzone co najmniej w formie dokumentowej. Prace te nie wchodzą w zakres opłat związanych z licencją i są każdorazowo płatne dodatkowo przez Partnera na podstawie wystawionej przez SmartHotel faktury VAT. Wdrożenie prac dodatkowych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

XVII. Licencja na materiały udostępniane w systemie SmartHotel

 1. Partner oświadcza, że posiada prawa własności intelektualnej (prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia w Systemie SmartHotel. Żadne postanowienie Regulaminu nie pozbawia Partnera praw do jego własnych treści. Partner może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie.
 2. Partner udziela SmartHotel licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywania praw zależnych do materiałów udostępnianych przez Partnera w CMS oraz Ankiety o Obiekcie. Oznacza to na przykład, że udostępniając na na profilu Obiektu treści, Partner udziela SmartHotel zgody na przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie treści innym Użytkownikom. Licencja wygaśnie w momencie usunięcia treści Partnera z Systemu SmartHotel.
 3. Partner może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając CMS. Przed usunięciem CMS Partner może pobrać kopię swoich danych w dowolnym momencie.
 4. Po usunięciu treści nie będą już widoczne dla innych Użytkowników, jednakże mogą nadal być obecne w innym miejscu w Systemach SmartHotel, w przypadku:
  1. gdy niemożliwe jest ich natychmiastowe usunięcie z powodu ograniczeń technicznych (w którym to przypadku treści zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 90 dni od ich usunięcia przez Partnera);
  2. gdy natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby możliwość SmartHotel:
   1. zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z naszych produktów lub systemów);
   2. wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów; lub wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej;

w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie).

5.  W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści.

XVIII. Poufność

 1. SmartHotel i Partner zobowiązują się do wykorzystywania pozyskanych w związku z wykonaniem Umowy informacji poufnych dotyczących drugiej Strony, w tym w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłącznie dla celów wykonania Umowy oraz do nie ujawniania takich informacji osobom trzecim bez zgody drugiej Strony, chyba, że obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Każda ze Stron będzie traktowała wszelkie dane, materiały lub informacje, nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa niezależnie od ich formy i treści, otrzymane od drugiej Strony jako poufne, chyba że Strona ta wyraźnie wskazała, iż takie materiały lub informacje mogą być ujawnione osobom trzecim.
 3. Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy warunków Umowy i wysokości ustalonych płatności.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
 5. W przypadku naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu 5 przez Partnera, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz SmartHotel kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN za każde naruszenie, chyba że udowodni, iż nie ponosi odpowiedzialności za takie ujawnienie. Zastrzeżona kara umowna nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wartość na zasadach ogólnych. Zapłata kary umownej nie wyłącza także odpowiedzialności karnej osoby ujawniającej dane, w szczególności ujawniającej treść zawartej Umowy między Stronami, osobom trzecim.

XIX. Zaprzestanie świadczenia usług. Rozwiązanie umowy z Partnerem.

 1. Umowa pomiędzy Partnerem a SmartHotel zostaje zawarta  na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z jej treści. 
 2. Umowy zawarte na czas określony ulegają automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres, chyba że SmartHotel lub Partner na 30 dni przed zakończeniem okresu trwania Umowy poinformuje drugą stronę o braku chęci jej przedłużenia na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku Umów na czas nieokreślony każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca pod warunkiem wniesienia Opłat za minimum 3 (trzy) cykle rozliczeniowe. 
  • w przypadku skorzystania przez Partnera z Ofert Specjalnych obniżających czasowo wartość Opłaty, Partner zobowiązuje się do wniesienia co najmniej 1 (jednej) pełnej Opłaty po zakończeniu obowiązywania Oferty Specjalnej
 4. Oświadczenie o wypowiedzenie wymaga formy co najmniej dokumentowej. 
 5. W przypadku nieuregulowania Opłaty w całości lub w części przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy, naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innego naruszenia Regulaminu przez Partnera SmartHotel jest uprawniony do czasowego wstrzymania, a nawet zablokowania Systemu SmartHotel do czasu uregulowania przez Partnera płatności w pełnej wysokości lub usunięcia skutków naruszenia Regulaminu. Wznowienie działania Systemu SmartHotel nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po uznaniu rachunku bankowego SmartHotel kwotą zaległości. W przypadku braku płatności przez 2 miesiące lub więcej SmartHotel jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga formy co najmniej dokumentowej.
 6. W przypadku naruszenia przez Partnera warunków Umowy lub Regulamin SmartHotel jest uprawniony do czasowego wstrzymania, a nawet zablokowania Systemu SmartHotel do czasu niezbędnego do weryfikacji informacji o naruszeniach dokonanych przez Partnera – a w przypadku gdy weryfikacja okaże się pozytywna  – do dalszego wstrzymania lub zablokowania Systemu SmartHotel do czasu usunięcia naruszeń, a nawet do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga formy co najmniej dokumentowej.
 7. Czas zawieszenia lub blokad, o których mowa powyżej nie zwalnia Partnera z obowiązku regulowania opłat przewidzianych Umową.
 8. W przypadku wygaśnięcia Umowy, Partner nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek opłat zrealizowanych na rzecz SmartHotel i zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
 9. Wraz z usunięciem konta, SmartHotel usuwa wszelkie dane wprowadzone przez Partnera w ramach funkcjonowania Systemu SmartHotel, w tym historię konwersacji z zastrzeżeniem informacji określonych w części Licencja.

XX. Zgoda marketingowa

Partner wyraża zgodę na wykorzystanie następujących materiałów oraz informacji:

 • Nazwa prawna Partnera oraz Obiektu, w tym wszelkie znaki słowne używane do odróżnienia jego przedsiębiorstwa; słowne, graficzne i słowno-graficzne znaki towarowe zarejestrowane na rzecz Partnera  lub identyfikujące Partnera w praktyce;
 • Podstawowe dane dotyczące zakresu usług SmartHotel świadczonych na rzecz Partnera;

przez SmartHotel tylko i wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych dotyczących działalności SmartHotel, w następującym zakresie:

 • W Internecie, w tym m.in. na stronie głównej SmartHotel oraz na profilach w mediach społecznościowych SmartHotel – w szczególności facebook.com, instagram.com, twitter.com, linkedin.com; 
 • wszelkiego rodzaju treści informacyjne, marketingowe i handlowe rozpowszechniane przez SmartHotel w jakiejkolwiek formie i we wszelkich polach eksploatacji.  

Zgoda marketingowa udzielona jest na okres nieoznaczony.

XXI. Zmiana regulaminu

 1. Regulamin  może ulec zmianie zgodnie ze zmianami technicznymi, ustawowymi i regulacyjnymi. Partner będzie informowany o wszelkich zmianach Regulaminu  za pośrednictwem Systemu SmartHotel bądź na adres e-mail podany w trakcie zawierania Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie dokumentowej, o każdej zmianie danych, o których mowa powyżej. Niedopełnienie obowiązku określonego w zdaniu poprzednim powoduje, że korespondencję wysłaną na poprzedni adres uznaje się za skutecznie doręczoną. 
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Spory, jakie mogłyby wyniknąć w związku z realizacją Umowy i Regulaminu Strony będą rozwiązywać w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania takiego sporu polubownie w drodze negocjacji, spór taki zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego z siedzibą w Warszawie.
 4. Wszelkie zawiadomienia, wezwania i inne informacje, które są wymagane lub przewidziane przez Umowę, będą dokonywane w formie dokumentowej.
 5. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Umowy za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy będą ważne i zachowają swoją moc chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. W miejsce nieważnych postanowień wejdą postanowienia uzgodnione przez Strony, lub w braku porozumienia Stron, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, najlepiej oddające pierwotną wolę i zamiar Stron.
 6. Regulamin stanowi załącznik do Umowy. 
 7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załączniki to:
  1. Regulamin Partnera;
  2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 8. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulamin  pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

XXII. Reklamacje

Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres email: [email protected].

SmartHotel rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Partnera składającego reklamację wskazany podczas Rejestracji.

Celem rozpatrzenia reklamacji Partnera może zostać poproszony przez pracownika SmartHotel o podanie dodatkowych danych niezbędnych do jego należytej identyfikacji, w tym: adresu e-mail; imienia i nazwiska; numeru telefonu.

XXIII. Zamknięcie obiektów na skutek decyzji władź państwowych

 1. Wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych polegających m.in. na całkowitym (w 100%) zamknięciu hoteli/apartamentów/ obiektów noclegowych na skutek legalnych decyzji odpowiednich władz państwowych, SmartHotel może zdecydować, na odpowiednio uargumentowany wniosek Partnera złożony co najmniej w formie dokumentowej,  o zawieszeniu lub zredukowaniu Opłat wynikających z Umowy na maksymalnie dwa miesiące w zależności od wybranego Planu.
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Partnera SmartHotel poinformuje go w formie co najmniej dokumentowej – nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Uwzględnienie wniosku Partnera jest równoznaczne ze zwolnieniem go z regulowania opłat wynikających z Umowy we wskazanym okresie, a Partner nie jest zobowiązany do ich późniejszego nadpłacenia. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, a dla swej skuteczności wymaga formy co najmniej dokumentowej. Po upływie terminu zawieszenia lub redukcji, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli, przywracana jest Umowa w brzmieniu obowiązującym przed zawieszeniem / zredukowaniem.
 3. Przekroczenie przez Partnera terminów zawieszenia/ zredukowania płatności o jakich mowa powyżej powoduje wstrzymanie działania Systemu SmartHotel i daje SmartHotel uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez żadnych konsekwencji dla SmartHotel. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga formy co najmniej dokumentowej.

XXIV. Uprawnienia Partnera będącego konsumentem

 1. Partnerowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy nie podając przyczyny złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od zakończenia Rejestracji.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Partner będący konsumentem  wysłał listem poleconym na adres SmartHotel lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, SmartHotel niezwłocznie usuwa wszystkie dane Partnera ze swojego systemu informatycznego oraz zbioru danych osobowych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Polityki Prywatności.
 4. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że odstąpienie od Umowy uniemożliwia korzystanie z Usług. 
 5. Spory z Partnerami będącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z przepisów prawa. Partner będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

XXV. Kontakt

W przypadku wszelkich pytań, w szczególności dotyczących kwestii handlowych lub technicznych, Użytkownik może kontaktować się ze SmartHotel. Adres: Warszawa 00-850, ul. Prosta 20 (Email: [email protected])

XXVI. Postanowienia końcowe

 1. Do Regulamin stosuje się prawo polskie, a w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogę elektroniczną oraz RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają aby było stosowane prawo inne, w szczególności prawo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę Użytkownika będącego konsumentem.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby SmartHotel.
 3. Załączniki do Regulamin  stanowią integralną jego część.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod linkiem https://mysmarthotel.com/pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2022 r.